แต่ะละสายอาชีพต้องการทักษะความสามารถ (Competency) ที่แตกต่างกันที่จะทำให้อาชีพของตนเองเจริญก้าวหน้า เช่น งานขายต้องการคนที่มีทักษะในการเจรจาต่อรอง งานบัญชีต้องการทักษะของความละเอียดรอบคอบ ดังนั้นเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อน JOBTOPGUN จึงได้ทำแบบสำรวจเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 40,115 คน

ผลสำรวจครั้งนี้จะช่วยให้ผู้สมัครได้รู้ว่าแต่ละสายอาชีพจะมีชีวิตอย่างไร ลักษณะการทำงาน เสน่ห์ ข้อดี-ข้อเสีย และทักษะความสามารถที่ต้องการ เพื่อพัฒนาตัวเองให้เหมาะกับสายอาชีพที่จะเลือก JOBTOPGUN หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้นี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครได้ทำงานในสายอาชีพในฝันได้


ทั้งหมด 28 กลุ่มสายอาชีพ
  กฎหมาย
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
ซื่อสัตย์สุจริต 39.13%
เก่งในการจับประเด็นปัญหา 26.95%
คิดอย่างมีหลักการ 22.60%
มีความรับผิดชอบสูง 22.60%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 20.00%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 19.13%
รักความยุติธรรม 19.13%
ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด 17.39%
รอบคอบ 13.91%
กล้าตัดสินใจ 13.91%
กระตือรือร้น 13.91%
  การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี 36.36%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 31.82%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 27.27%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 22.73%
เป็นนักลงมือปฏิบัติ 18.18%
ขยัน 18.18%
ซื่อสัตย์สุจริต 18.18%
อดทน 18.18%
เป็นนักวิเคราะห์ 13.64%
กล้าตัดสินใจ 13.64%
ชอบความท้าทาย 13.64%
กระตือรือร้น 13.64%
เป็นที่ปรึกษาที่ดี 13.64%
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 13.64%
เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ 13.64%
  การคมนาคมขนส่ง
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 39.25%
กล้าตัดสินใจ 29.91%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 22.43%
ซื่อสัตย์สุจริต 22.43%
เก่งในการวางแผน 22.43%
เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ 20.56%
เก่งในการบริหารเวลา 18.69%
เก่งในการบริหารคน 17.76%
มีความรับผิดชอบสูง 14.95%
สามารถแยกแยะความสำคัญก่อนหลังได้ดี 13.08%
กระตือรือร้น 13.08%
  การค้าระหว่างประเทศ
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 41.22%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 24.32%
กล้าตัดสินใจ 22.97%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 19.59%
เป็นนักเจรจาต่อรอง 19.59%
กระตือรือร้น 17.57%
มีความรับผิดชอบสูง 17.57%
เก่งในการบริหารเวลา 16.22%
ซื่อสัตย์สุจริต 14.86%
  การเงิน
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
ซื่อสัตย์สุจริต 47.98%
กระตือรือร้น 25.25%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 24.75%
กล้าตัดสินใจ 16.67%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 15.66%
ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด 15.15%
มีความรับผิดชอบสูง 13.64%
รักการบริการ 13.64%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 13.13%
  การตลาด
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กล้าตัดสินใจ 28.36%
กระตือรือร้น 28.36%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 22.39%
ซื่อสัตย์สุจริต 17.91%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 17.41%
เป็นนักเจรจาต่อรอง 13.93%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 12.44%
มีความคิดสร้างสรรค์ 11.94%
เก่งในการวางแผน 11.44%
เป็นนักคิดในเชิงกลยุทธ์ 11.44%
  การศึกษา/การฝึกอบรม
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 19.86%
มีความรับผิดชอบสูง 19.86%
กระตือรือร้น 17.81%
ซื่อสัตย์สุจริต 16.44%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 15.75%
จิตใจดี 15.07%
ขยัน 15.07%
เป็นที่ปรึกษาที่ดี 13.01%
นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี 13.01%
เป็นนักสื่อสารที่ดี 12.33%
  โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เป็นนักสื่อสารที่ดี 28.83%
มีความคิดสร้างสรรค์ 24.32%
กระตือรือร้น 22.52%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 22.52%
กล้าตัดสินใจ 19.82%
มีความรับผิดชอบสูง 17.12%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 16.22%
เก่งในการจับประเด็นปัญหา 16.22%
ซื่อสัตย์สุจริต 16.22%
  งานขาย
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
ซื่อสัตย์สุจริต 30.38%
กระตือรือร้น 26.83%
กล้าตัดสินใจ 23.50%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 19.96%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 16.41%
เป็นนักเจรจาต่อรอง 16.41%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 15.30%
รักการบริการ 15.30%
ขยัน 14.86%
  จัดซื้อ
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
ซื่อสัตย์สุจริต 48.30%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 34.35%
เป็นนักเจรจาต่อรอง 34.01%
กล้าตัดสินใจ 26.19%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 23.81%
กระตือรือร้น 20.41%
เก่งในการบริหารเวลา 12.93%
ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด 12.59%
มีความรับผิดชอบสูง 12.24%
  ช่างเทคนิค
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กล้าตัดสินใจ 34.64%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 22.44%
กระตือรือร้น 19.64%
คิดอย่างมีหลักการ 19.64%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 18.93%
มีความรับผิดชอบสูง 17.25%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 15.29%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 13.88%
ซื่อสัตย์สุจริต 13.88%
เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 12.90%
  ทรัพยากรบุคคล
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
ซื่อสัตย์สุจริต 24.08%
กล้าตัดสินใจ 22.77%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 20.94%
เก่งในการบริหารคน 20.42%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 17.80%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 16.23%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 13.35%
มีความรับผิดชอบสูง 12.57%
กระตือรือร้น 11.26%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 11.26%
  ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กระตือรือร้น 24.44%
ซื่อสัตย์สุจริต 23.60%
รักการบริการ 23.03%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 22.19%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 21.07%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 20.51%
กล้าตัดสินใจ 19.38%
มีความรับผิดชอบสูง 15.73%
อดทน 14.61%
  ธุรการ
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 36.21%
กระตือรือร้น 24.71%
ซื่อสัตย์สุจริต 20.69%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 19.54%
ขยัน 18.39%
กล้าตัดสินใจ 17.82%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 17.82%
มีความรับผิดชอบสูง 15.80%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 15.23%
อดทน 14.94%
  บริการลูกค้า
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กระตือรือร้น 24.44%
ซื่อสัตย์สุจริต 23.60%
รักการบริการ 23.03%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 22.19%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 21.07%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 20.51%
กล้าตัดสินใจ 19.38%
มีความรับผิดชอบสูง 15.73%
อดทน 14.61%
  บัญชี
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
ซื่อสัตย์สุจริต 50.08%
มีความรับผิดชอบสูง 23.47%
ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด 21.98%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 20.00%
กระตือรือร้น 18.18%
กล้าตัดสินใจ 17.85%
รอบคอบ 17.69%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 17.69%
ขยัน 13.55%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 13.39%
  ผู้บริหารระดับสูง
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กล้าตัดสินใจ 39.63%
ซื่อสัตย์สุจริต 24.39%
เก่งในการบริหารคน 24.39%
มีความเป็นผู้นำ 23.78%
เก่งในการสร้างทีม 21.95%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 21.34%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 17.68%
เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ 15.24%
มีวิสัยทัศน์ 15.24%
มีความรับผิดชอบสูง 14.63%
  ฝ่ายผลิต/ผลิตภัณฑ์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กล้าตัดสินใจ 31.58%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 25.51%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 24.29%
เก่งในการบริหารคน 19.84%
มีความรับผิดชอบสูง 17.00%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 15.38%
มีความเป็นผู้นำ 14.98%
คิดอย่างมีหลักการ 14.98%
เก่งในการสร้างทีม 14.57%
กระตือรือร้น 13.77%
  เภสัชกร/แพทย์/สาธารณสุข
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 34.09%
ซื่อสัตย์สุจริต 27.27%
ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด 25.00%
กล้าตัดสินใจ 22.73%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 22.73%
นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี 22.73%
มีความรับผิดชอบสูง 20.45%
อดทน 18.18%
จิตใจดี 15.91%
กระตือรือร้น 13.64%
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 13.64%
คิดอย่างมีหลักการ 13.64%
  มนุษยศาสตร์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 42.50%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 28.13%
ซื่อสัตย์สุจริต 26.25%
กระตือรือร้น 24.38%
มีความรับผิดชอบสูง 23.13%
สามารถแยกแยะความสำคัญก่อนหลังได้ดี 21.88%
กล้าตัดสินใจ 19.38%
เก่งในการบริหารเวลา 18.75%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 18.75%
  เลขานุการ
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 42.50%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 28.13%
ซื่อสัตย์สุจริต 26.25%
กระตือรือร้น 24.38%
มีความรับผิดชอบสูง 23.13%
สามารถแยกแยะความสำคัญก่อนหลังได้ดี 21.88%
กล้าตัดสินใจ 19.38%
เก่งในการบริหารเวลา 18.75%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 18.75%
  วิจัยและพัฒนา/วิทยาศาสตร์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 26.28%
คิดอย่างมีหลักการ 20.12%
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 19.04%
กระตือรือร้น 17.79%
กล้าตัดสินใจ 17.22%
นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี 14.42%
ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด 14.09%
เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 12.64%
ขยัน 11.87%
กล้าที่จะลองผิดลองถูก 8.10%
  วิศวกร
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กล้าตัดสินใจ 34.64%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 22.44%
กระตือรือร้น 19.64%
คิดอย่างมีหลักการ 19.64%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 18.93%
มีความรับผิดชอบสูง 17.25%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 15.29%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 13.88%
ซื่อสัตย์สุจริต 13.88%
เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 12.90%
  ศิลปกรรมศาสตร์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
มีความคิดสร้างสรรค์ 32.35%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 26.47%
กล้าตัดสินใจ 22.79%
เก่งในการบริหารเวลา 19.85%
ตรงต่อเวลา 18.38%
มีความรับผิดชอบสูง 18.38%
กระตือรือร้น 16.18%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 13.24%
ขยัน 13.24%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 12.50%
  เศรษฐศาสตร์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
เป็นนักวิเคราะห์ 26.67%
คิดอย่างมีหลักการ 26.67%
กล้าตัดสินใจ 20.00%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 20.00%
ซื่อสัตย์สุจริต 20.00%
ทันยุคสมัย 13.33%
มีวินัย 13.33%
กระตือรือร้น 13.33%
มีศีลธรรม 13.33%
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 13.33%
เป็นนักเจรจาต่อรอง 13.33%
ขยัน 13.33%
เก่งในการประเมินผล 13.33%
เก่งในการบริหารคน 13.33%
เก่งในการวางแผน 13.33%
  สังคมสงเคราะห์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 45.45%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 36.36%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 27.27%
จิตใจดี 27.27%
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 27.27%
อดทน 27.27%
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 18.18%
ซื่อสัตย์สุจริต 18.18%
มีความคิดสร้างสรรค์ 18.18%
ทำงานเป็นระบบ 18.18%
รับมือได้กับทุกปัญหา 18.18%
  ออกแบบ/สถาปนิก
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
มีความคิดสร้างสรรค์ 32.35%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 26.47%
กล้าตัดสินใจ 22.79%
เก่งในการบริหารเวลา 19.85%
ตรงต่อเวลา 18.38%
มีความรับผิดชอบสูง 18.38%
กระตือรือร้น 16.18%
เก่งในการประสานงานและติดตามงาน 13.24%
ขยัน 13.24%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 12.50%
  ไอที/คอมพิวเตอร์
ทักษะความสามารถ (Competency) Percentage
กระตือรือร้น 21.21%
กล้าตัดสินใจ 19.20%
คิดอย่างมีหลักการ 18.08%
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 16.96%
เชี่ยวชาญในสายงานของตน 16.52%
เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 14.73%
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 14.73%
เรียนรู้เร็ว 14.29%
เก่งในการจับประเด็นปัญหา 13.62%
กระจายความรับผิดชอบได้ดี 13.17%
กล้าที่จะลองผิดลองถูก 13.17%
Copyright ©2000-2020 Super Resume Co., Ltd. All Rights Reserved.